องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.taopoon.go.th

 
 
กองคลัง


นางมิณฑกานต์  ควรหา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-8785245นางอมร  จิตตะ นางสาววาสนา  หาญสุโพธิ์ นางพรทิพย์  กลิ่นหอม
นักวิชาการคลังชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 089-8072465 โทร 086-7828884 โทร 098-2182722


นางสาวสุกัญญา  ช่วงรัมย์
นางทิพวรรณ  คลีมานะกิจ
นางแก้วใจ  ประชุมกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างรายวัน
โทร 091-0036562 โทร 095-1203495
โทร 082-6412605นางกัญธิศร    สิงห์เจริญกิจ


พนักงานจ้างรายวัน


โทร 065-8147714