วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (รถไซเรน) หมายเลขทะเบียน บพ ๒๗๘๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อคีย์บอร์ด (สำนักปลัด) จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๗ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๒.๔ x ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง