วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเตาปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน ๒๖ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ฟอร์ด) สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กง ๖๒๗ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อแฟลชไดร์ฟ ๖๔ GB จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานในกิจการประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในงานกิจการประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อหัวกะโหลก ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว เพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง