Contact image
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
Address:
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
ไทย
Phone:
โทร.036-262882
Fax:
036-262882
Mobile:
อีเมล อบต. เตาปูน taopoon2019@gmail.com
Miscellaneous Information:

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

หัวข้อในการร้องเรียน
1. การทุจริตประพฤติมิชอบ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. อื่นๆ

วิธีการติดต่อหน่วยงาน มีดังนี้
1.มาด้วยตนเอง ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ที่อยู่ : องค์การส่วนตำบลเตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
2.โทร. 036-262882
3.ทางเว็บไซต์ http://www.taopoon.go.th
4. Facebook อบต. เตาปูน อ. แก่งคอย
5.ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่หน่วยงาน อบต.