ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริการส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชน พร้อมตั้งจุดตรวจ เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 (7 วัน อันตราย) ณ บริเวณสามแยกเตาปูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

          นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชน พร้อมตั้งจุดตรวจ เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 (7 วัน อันตราย) ณ บริเวณสามแยกเตาปูน ทั้งนี้องค์การบริการบริหารส่วนตำบล  เตาปูนได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด และการสวมหน้ากากอนามัยทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ประชาชน และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดบริการ พร้อมทั้งติดป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

Read more ...

นายแก้ว ปานสีสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยรองนายกฯ นางสมหมาย บุญมี ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายองอาจ อินทผา ประธาน อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.เตาปูน ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชน หมู่ที่ 1 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย ผู้ใหญ่ดวงดาว โพธิระหงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ผู้ช่วยสายัณห์ แก้วสามัคคี นายประสิทธิ์ อ่อนเลิศ สมาชิกสภาหมู่ที่ 2  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ออกสำรวจพื้นที่หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกตัดผ่านคลองห้วยแร่ และทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมขยายเขตไฟฟ้า สำหรับการติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลเตาปูนและตำบลใกล้เคียงที่ใช้เส้นทางนี้ ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ในการใช้เส้นทางดังกล่าว

Read more ...

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน แถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

วันที่ 29 มกราคม 2564  
นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มอบหมายให้ นายสมชาย ธาตุจันทร์ (รองนายกฯ)และ นายศุภชัย วีระวาทิน (เลขานุการฯ) พร้อมด้วยพนักงาน ออกไปดำเนินการ ทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ จัดเก็บขยะ และเศษวัสดุบางประเภท บริเวณหน้าหมู่บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน โดยขยะบางประเภทที่ทางบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ไม่รับกำจัด อาทิเช่น เศษผ้า ที่นอนเก่า เศษกิ่งไม้ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ  ยางรถยนต์  บรรจุภัณฑ์สารเคมี และน้ำยาเคมีต่างๆ  เศษเหล็ก อลูมิเนียมและสแตนเลส  วัสดุที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้  และเศษชิ้นส่วน/ซากสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงขอความร่วมมือ จากประชาชนตำบลเตาปูน ช่วยคัดแยกประเภทขยะ ก่อนทิ้งและทิ้งขยะให้ถูกต้องตามที่จัดไว้ให้

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

           นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ. แก่งคอย จ. สระบุรี วันที่ 26 เมษายน 2564

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

         นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเปิดจุดบริการประชาชน พร้อมตั้งจุดตรวจ เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 (7 วัน อันตราย) ณ บริเวณสามแยกเตาปูน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.

 

Read more ...