นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนตำบลเตาปูน และใกล้เคียง ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเตาปูน อ.แก่งคอย

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี      พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม อำเภอแก่งคอย

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและคลองส่งน้ำการเกษตร หลังหมู่บ้านแก่นนคร ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 บ้านหัวโนน ต.เตาปูน อ.แก่งคอย

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา และตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยนำเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานไปถวาย ณ วัดเตาปูน(ม.6), วัดใหม่โพธิ์งาม(ม.2) และวัดบำเพ็ญธรรม(ม.5) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า สาขาแก่งคอย และบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด ที่ร่วมสนับสนุน รถแห่และน้ำดื่ม

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ รพสต.เตาปูน, อสม.ตำบลเตาปูน พ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ทั้งตำบลเตาปูน  ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ รพสต.เตาปูน,...

นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ"ปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประจำปี 2562" ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครอง ได้ทราบและเข้าใจถึง หลักการ นโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

Read more: นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ให้เกียรติเป็นประธาน...

งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับ รพสต.เตาปูน, อสม.ตำบลเตาปูน ติดตามดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานศึกษา และวัดในตำบลเตาปูนทุกสัปดาห์

Read more: งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ร่วมกับ รพสต.เตาปูน, อสม.ตำบลเตาปูน...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ. ศาลาประชาคม อำเภอแก่งคอย

Read more: วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายชอบ บุญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...