ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

         เรื่อง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 25 กรกฎาคม 2564) ลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์

รายละเอียดคลิก

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

         เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))

รายละเอียดคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียกคลิก

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

         เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))

รายละเอียดคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัสระบุรี

Read more: มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัสระบุรี

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

         เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง (โรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๑๑๘ (COVID - 19))

รายละเอียดคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

          คำแนะนำ การจัดการหน้ากากอนามัย

รายละเอียดคลิก

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

         เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดของโรคศิดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19))

รายละเอียดคลิก

Page 1 of 4