1

นายวุฒิสาร  ศรีอุทัย ปลัด อบต.

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

นางรัตติกาล ชะเอมเทศ หัวหน้าสำนักปลัด

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

นางสาวชุติณัชชา  สวัสดิ์วัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

นางสาวยุคลฉัตร ลาภสิบ นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

นางสาวอริยาภรณ์ มีเงินลาดนิธิโชติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

นางธนัญญาณ์ พูนชัย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

จ่าเอกพรชัย สุขศิลา เจ้าพนักงานป้องกันฯ  ปฏิบัติงาน

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

นางสุจีรา ภาพวิจิตร ครู ค.ศ.๑

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

นายบุญนาค สีลาเนิน นักการภารโรง

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

นายสมพร สุขศิลา คนงานทั่วไป

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

นายณรงค์ บุตรพงษ์ คนงานทั่วไป

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

นายเทพ กิจทำนา คนงานประจำรถขยะ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

นายสุระชัย ธนูศร พนักงานขับรถยนต์

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

นายบรรพจน์  สุดใจ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

นายวิชัย  ประชุมกิจ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

นางวรนุช  ผาพิมพ์ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

นางวันนา  บุตรพงษ์ แม่ครัว

อบต.เตาปูน ม.4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
เบอร์โทร. 036-361325 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.