ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาอาชีพและรายได้ให้อยู่ดีมีสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ยากจน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ขยายโอกาสแก่ผู้ยากจนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การจัดการศึกษาหรือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์พื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
วันสำคัญต่าง ๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมอนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรมขนบเนียมประเพณี
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมศาสนา วันสำคัญต่าง ๆ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารงานคลัง
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดตั้งหรือส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ Technology ด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนและพืชตามฤดูกาล
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
นโยบายทางการเมือง
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
และให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
๒. มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชน มีความ
รวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน
นโยบายทางการบริหาร
๑. ปรับปรุงการบริหารจัดการ สร้างความโปร่งในเปิดเผยของระบบราชการ
๒. ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเป็นการบริหารจัดการ และการบริการ
๓. บริหารงานโดยเน้นความสะอาด รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้ความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนา

นโยบายพัฒนาสังคม
๑. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สนับสนุนการศึกษา เพื่อนำความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น
๒. ให้การสงเคราะห์ดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีรายได้และขาดผู้อุปการะดูแลให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
๓. ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น คนพิการหรือทุพลภาพ ให้สามารถพึ่งตนเอง
และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการบริหาร อบต. เตาปูน
เพื่อความสุข ความเจริญก้าวหน้าของตำบลเตาปูน
๕. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
และจัดหางานทำให้มีรายได้ สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่งคง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
๔. ส่งเสริมการลงทุนในตำบลเตาปูน

นโยบายทางด้านสาธารณสุข
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยร่วมกับสถานีอนามัย
๒. ส่งเสริมให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในชุมชน

นโยบายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ในตำบลเตาปูน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้และช่วยกันรักษาความสะอาดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสวยงาม
๓. จัดหา/ปรับปรุงสถานที่และระบบกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน
โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน และขอสนับสนุนจากส่วนกลาง

นโยบายทางด้านการศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยว ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๑. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด
๒. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม งานประเพณีในท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน/ตำบล เช่น งานรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์

นโยบายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
๑. จัดหา/ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
อย่างทั่วถึง
๒. จัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ โดยร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น

นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. จัดให้มีการฝึกอบรม อปพร. สมาชิกป้องกันอาชญากรรม, สมาชิกแจ้งข่าว เป็นต้น
๒. จัดฝึกอบรมโครงการต้านยาเสพติด
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในท้องถิ่นร่วมกับกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจท้องที่ หรือทางอำเภอ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการออกตรวจและรักษาความปลอดภัยในตำบลเตาปูน

นโยบายพัฒนาสาธารณูปโภค
๑. ปรับปรุง/ก่อสร้างถนน ซอย ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๒. ปรับปรุง/ก่อสร้างสร้าง หรือประสานงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา รวมถึง
แหล่งน้ำให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้า