ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อของอำเภอใกล้เคียง มีเส้นทางคมนาคม ดังนี้
- ทางหลวงท้องถิ่นที่ตัดผ่านทางตอนใต้ของตำบล วิ่งเชื่อมพื้นที่ในหมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗ เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ในการติดต่อระหว่างตำบลเตาปูนและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
การคมนาคมติดต่อภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง
- ส่วนใหญ่มักใช้ทางหลวงท้องถิ่นในการติดต่อกับตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลสองคอน ตำบลตาลเดี่ยว ส่วนภายในตำบลระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ มักใช้ถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีโครงข่ายทั่วถึงกับทุกหมู่บ้าน


การประปา
มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง
สถานที่ตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗
การโทรคมนาคม
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๑๐ แห่ง สถานที่ตั้ง อยู่หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗


ไฟฟ้า
ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็น ร้อยละ 100 ของพื้นที่
แหล่งน้ำ
- แม่น้ำป่าสัก จำนวน ๑ สาย
- ลำห้วย คลอง/บึง จำนวน ๒ แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง
- บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน ๑๕ แห่ง
- บ่อน้ำตื้นสาธารณะ จำนวน ๑ บ่อ
- บ่อน้ำตื้นส่วนตัว จำนวน ๑๙๗ บ่อ
- ฝายน้ำล้น จำนวน ๒ แห่ง
- คลองชลประทาน จำนวน ๑ สาย
- ฝ.๓๓ จำนวน ๕ แห่ง


ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของประชากรทั้งตำบล และมีจำนวนประมาณร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งด้านการพาณิชย์ แต่ปัจจุบันนี้แรงงานทางด้านการเกษตร ได้เคลื่อนย้ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมาก ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
การอุตสาหกรรม
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน ๓ แห่ง
- ฟาร์มไก่ จำนวน ๒ แห่ง

ด้านสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สปช.) ๑ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๓ แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
สถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหมู่ที่ ๔ มีเจ้าหน้าที่ ๓ คน
ศาสนา
- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๓ แห่ง คือ
(๑) วัดใหม่โพธิ์งาม ตั้งอยู่หมู่ ๒, (๒) วัดบำเพ็ญธรรม ตั้งอยู่หมู่ ๕, (๓) วัดเตาปูน ตั้งอยู่หมู่ ๔

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง